ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွ ဆန္အုပ္စု၊ ဆန္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ ဆန္တံဆိပ္မ်ား၏ လိပ္စာ၊ ဖုန္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို အခ်ိန္တိုင္းေၾကညာေပးေနပါသည္။